Algemene voorwaarden - New Jewel Juwelen en modeaccesoires

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Info
 

Algemene voorwaarden
 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht of Retourbeleid: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
BVBA New-Jewel
Izegemstraat 31 9800 Deinze
BTW BE 0650.684.512

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 4 - Het aanbod
Het aanbod omvat verschillende modeaccesoires. Het aanbod wordt duidelijk en ondubbelzinnig omschreven wat betreft prijs en inhoud.

Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Via elektronische weg komt de overeenkomst tot stand van zodra de consument de laatste stap in het online bestelproces heeft voltooid of via e-mail een uitdrukkelijke bevestiging tot bestelling heeft gegeven.

Artikel 6 - Herroepingsrecht - Retourbeleid
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde het product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
De consument zendt het product terug in ongeopende verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
De ondernemer zal na in ontvangstname van het teruggestuurde product de reeds betaalde bedragen terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Wordt uitgesloten van het herroepingsrecht:
Verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Op maat gemaakte accesoires.

Artikel 10 - De prijs
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en taksen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
Het verzendingsbewijs en/of track and trace nummer gelden als ontvangstbewijs van de bestelling.
De consument dient het uitblijven van levering te melden binnen de 14 dagen na bestelling. Na deze termijn wordt de bestelling als geleverd beschouwd.

Artikel 12 - Betaling
Bestellingen dienen bij bestelling online betaald te worden.
 

Artikel 13 - Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de 7 dagen na in ontvangstname van de producten kenbaar gemaakt worden.

Artikel 14 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu